Fyrverkerier

Inom Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner ger Uppsala brandförsvar tillstånd för förvaring och försäljning av fyrverkerier. Brandförsvaret ger också tillstånd för användning av vissa fyrverkerier.

Sök tillstånd

Fyll i blanketten, skriv ut den och skicka den till postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala.

Tillståndsansökan för hantering av pyroteknik/fyrverkerier (PDF, 1 MB)

Tillstånd att skjuta upp fyrverkeri med styrpinne

Vill du skjuta upp fyrverkerier med så kallad styrpinne i Tierp, Uppsala eller Östhammars kommun ska du söka tillstånd hos Uppsala brandförsvar. För att få tillstånd ska du ha gått en B- eller C-utbildning hos en av MSB:s godkända utbildningsanordnare. 

Tillstånd för uppskjutning av fyrverkerier

Det är polisen som ger tillstånd för uppskjutning av fyrverkerier. För att få tillstånd vid evenemang krävs att det finns en pyrotekniskt kunnig person som sköter uppskjutningen. 

Läs mer om fyrverkerier på polisens webbplats.

Allmänna krav vid hantering och försäljning av fyrverkerier

Vi rekommenderar att tillståndshavare och föreståndare läser sammanställningen av allmänna krav och brandskyddskrav eller tar del av informationen som finns på MSB:s webbplats.

Handbok hantering av explosiva varor på msb.se

Förvaring av explosiva varor på msb.se

 • På försäljningsstället ska det giltiga hanteringstillståndet finnas tillgängligt tillsammans med föreståndarnas kursintyg. Handlingarna ska kunna visas upp på myndighetens begäran.
 • Handbrandsläckare eller annan likvärdig släckutrustning ska finnas tillgänglig vid försäljningsplatsen/förrådets närhet. Pulversläckare med kapacitet av minst 6 kg rekommenderas. Pulversläckare ska hålla minst klass 43A 233BC.
 • På väl synlig plats, på eller vid förvaringsutrymmet ska varnings- och förbudsskyltar finnas uppsatta som visar att där förvaras explosiv vara. Skyltarna kan köpas i bygghandeln.

 blobid0.pngblobid1.png

 • Tillståndshavaren och föreståndarna är gemensamt ansvariga för säkerheten vid hanteringen av fyrverkeriartiklarna.
 • Minst en godkänd föreståndare ska alltid finnas tillgänglig på försäljningsplatsen eller direkt i dess närhet då försäljning av fyrverkeriartiklar pågår. Om en föreståndare måste lämna försäljningsplatsen under en längre tid (30 minuter) ska en annan godkänd föreståndare ta hans/hennes plats. Finns det ingen godkänd föreståndare att tillgå ska försäljningen tillfälligt avbrytas. De pyrotekniska varorna ska då låsas in i avsett förråd/förvaringsskåp till dess en godkänd föreståndare åter kan vara på plats. Föreståndarna ska ha goda kunskaper om fyrverkeriartiklarna och hur de får hanteras och förvaras vid försäljningsstället. Vid en tillsyn ska föreståndarna kunna redogöra för sina kunskaper inför tillsynsmyndigheten.
 • Pyrotekniska varor får inte säljas till personer under 18 år.
 • Fyrverkeriartiklarna får förvaras i försäljningslokalen endast under den tid då försäljningslokalen är öppen för allmänheten och om fyrverkeriartiklarna hålls under ständig uppsikt och endast är åtkomliga för egen personal. Under annan tid ska fyrverkeriartiklarna förvaras i avsett förråd/förvaringsskåp. Endast attrapper får finnas på platser som är åtkomliga av andra än försäljningspersonalen. Det ska tydligt framgå att det endast är attrapper vid försäljningsplatsen.
 • För mängder upp till 25 kg fyrverkeriartiklar behövs inget särskilt brandklassat förvaringsutrymme. Ett låst plåtskåp utgör ett tillräckligt skydd då försäljning inte pågår. Plåtskåpet ska vara försett med trepunktslås eller i förråd med motsvarande tillträdesskydd. Nycklar, koder eller liknande till plåtskåp eller förråd ska hållas skyddade mot obehöriga.
 • I förråd/förvaringsskåp där förvaring av de pyrotekniska artiklarna sker får inget annat än de pyrotekniska artiklarna förvaras.
 • En försäljningsdisk ska vara uppbyggd av obrännbart eller svårantändligt material. Att klä in disken med papper eller annat lättantändligt material är inte tillåtet.
 • Avståndet mellan brännbart material och försäljningsplatsen eller plåtskåpet ska vara minst två meter.
 • Det förutsätts att du hanterar fyrverkeriartiklarna efter gällande lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd.

Brandskyddskrav för förrådsutrymmen

Förråd som riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd, vilka beskrivs i standarderna EN 1143 och SS 3492. Standarderna innehåller inga krav på brandklassning.

EI 30 innebär att förrådet ska kunna stå emot en yttre brand i 30 minuter enligt ett standardiserat test. Ett fristående förråd på öppen mark eller i skog anses inte löpa risken att utsättas för brand utifrån om inga brännbara föremål finns i dess närhet. Skog betraktas inte som brandfarlig även om träd är brännbara.

Brandskyddskravet gäller inte

 • mindre än 25 kg pyrotekniska artiklar utom PU i riskgrupp 1.3 och 1.4
 • explosiva varor på försäljningsplats då försäljning pågår
 • fristående förråd på öppen mark eller i skog där avståndet mellan förråd och brännbara föremål (ej träd) är minst 5 m i alla riktningar.

En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivor på 70 mm träreglar uppfyller EI 30. Andra exempel på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns t ex i MSB:s handbok om förvaring av explosiva varor.

Släckutrustning lämplig för att bekämpa mindre bränder i förvaringens närhet måste finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explosiva varor. Pulversläckare med kapacitet av minst 6 kg rekommenderas. Pulversläckare ska hålla minst klass 43A 233BC.