Farliga verksamheter

Det finns vissa industrier och verksamheter inom Uppsala brandförsvars verksamhetsområde som hanterar brandfarliga, giftiga och explosiva ämnen. De omfattas av reglerna i den så kallade sevesolagstiftningen. Lagen innebär att verksamheterna måste arbeta förebyggande med att begränsa följderna om det skulle ske en allvarlig kemikalieolycka i form av kemikalieutsläpp, brand eller explosion.

Om det inträffar en olycka vid någon av verksamheterna ska det gå ut en varning till allmänheten genom VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) .

Nedan kan du läsa mer om de industrier och farliga verksamheter som finns inom Uppsala brandförsvars område.

Tierp kommun mellan.png

Uppsala kommun mellan.png

Östhammars kommun mellan.png

Sevesolagstiftningen

Anläggningar som hanterar stora mängder farliga ämnen och där människor kan skadas allvarligt vid en olycka är kommunen är skyldiga enligt lag att lämna information till allmänheten om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska agera vid en olycka.

Sevesodirektivet

För att skydda människor och miljö från att utsättas för allvarliga kemikalieolyckor finns ett särskilt EU-direktiv, det så kallade Sevesodirektivet. Direktivet har införts i svensk lagstiftning genom Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen tillämpas på verksamheter där farliga ämnen förekommer eller kan förekomma i vissa mängder.

Det finns en lägre och en högre kravnivå för de verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen, där kravnivån avgörs av hur mycket kemikalier verksamheterna hanterar. På den högre kravnivån medför reglerna fler skyldigheter för den som berörs än på den lägre.

Verksamheter som omfattas av den lägre kravnivån ska:

  • Lämna en anmälan till Länsstyrelsen
  • Ha ett utarbetat handlingsprogram som beskriver hur verksamheten förebygger allvarliga kemikalieolyckor.
  • Informera allmänheten om verksamhetens risker, informationen ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats

Verksamheter som omfattas av den högre kravnivån ska:

  • Tillståndsprövas och beviljas tillstånd enligt miljöbalken
  • Upprätta en säkerhetsrapport som bland annat ska innehålla ett handlingsprogram, en beskrivning av befintligt säkerhetsledningssystem, en beskrivning av verksamhetens risker samt vilka farliga ämnen som hanteras. Säkerhetsrapporten ska förnyas vart tredje år eller vid större förändringar
  • Ta fram en intern plan för räddningsinsatser samt ett underlag till kommunens insatsplan
  • Informera allmänheten om verksamhetens risker, informationen ska lämnas ut till den allmänhet det berör och finnas tillgänglig på kommunens webbplats

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet avseende att tillse att de bestämmelser som utfärdats utefter Sevesolagstiftningen efterlevs. Mer information om Länsstyrelsens arbete med Sevesoverksamheter hittar du här.

Viktigt Meddelande till Allmänheten

Räddningstjänsten ansvarar för att hantera olyckor vid anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen. När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av larmet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Signalen består av en 7 sekunder lång ton, följt av 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter. När du hör denna signal ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på radio eller tv, i första hand Sveriges radio P4 och SVT.

Viktigt meddelande-signalen följs av ”faran över”, detta består av en 30–40 sekunder lång sammanhängande signal. Dessa signaler provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

 

Kommunal plan för räddningsinsats

För varje Sevesoverksamhet på den högre kravnivån ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsats. Kommunens plan för räddningsinsats samordnas med verksamhetens interna plan för räddningsinsats och upprättas efter samråd med verksamheten. Både verksamhetens interna plan för räddningsinsats och kommunens plan för räddningsinsats ska förnyas och övas vart tredje år, eller tidigare om det finns anledning att uppdatera planerna. Vid uppdateringar av den kommunala planen för räddningsinsats har även allmänheten möjlighet att lämna synpunkter.

Uppsala brandförsvar, kommunal plan för räddningsinstas (PDF, 206 KB) (PDF, 206 KB)

Sevesolagstiftningen på msb.se