Tierp kommun

Farlig verksamhet i Tierps kommun

Här kan du se vilka industrier som omfattas av sevesolagstiftningen i Tierps kommun. Du kan läsa om vilka förebyggande säkerhetsåtgärder som företagen vidtagit för att begränsa följderna om det skulle ske en allvarlig kemikalieolycka i form av kemikalieutsläpp, brand eller explosion.

Upplysning

Verksamheten omfattas av lagen 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Dorkarby 201
815 96 Strömsbergsbruk
Fastighetsbeteckning: Dorkarby 1:7

Aktiviteter i verksamheten

Jehander Strömsberg är en bergtäkt. Täkten genomför sprängning av berg för framställning av
krossade produkter. Inga sprängmedel förvaras i täkten utan levereras i samband med att
sprängning skall genomföras.

Farliga ämnen

Tabell 1.2 Faroklassificering och kod för faroangivelse redovisas enbart för ämnen som omfattas av SFS

Faroklassificering och kod-SFS.png

Allmän information vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas så
kommer räddningstjänsten att gå ut med ett ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA).

Signalen innebär att du skall gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radio för mer
information. Du kan även få mer information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Övrig information

Ytterligare information kan lämnas av produktionsledning eller av ansvarig driftledare på plats.

Kontaktuppgifter till verksamhetsutövaren

Sand & Grus AB Jehander
Dorkarby 201
815 96 Strömsbergsbruk
Växel: 08-625 63 00
www.jehander.se

Upplysning

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Adress:

Nyboda 200

743 72 Björklinge

Fastighetsbeteckning:

Öster-Ekeby 3:2, 3:3, 4:3, Fånby 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, Lindmarksfors 1:1 samt Vendels-Valla 1:2

Täktområdet ligger strax öster om den del av Uppsalaåsen som slutar 2-3 km söder om Månkarbo.

Verksamhetens omgivning

Landskapet är här relativt flackt med uppstickande lägre bergpartier och låga hällar mellan talrika större och mindre blötmarksområden. Norr och öster om området täcks marken också av större och mindre blötmarksområden. Hela anläggningen ligger insynsskyddad från den omgivande odlingsmarken och närliggande bebyggelse med tillhörande vägar. Större vattendrag och sjöar saknas helt inom en radie av 4–5 km från täkten.

Aktiviteter vid verksamheten

Verksamheten består av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten. Under perioder kan asfaltstillverkning komma att ske inom området. Inom verksamhetsområdet planeras för mottagning av rena jord- och schaktmassor till efterbehandling av täkten samt till viss del även återvinning av dessa massor.

Farliga ämnen och risker

De kemikalier som används är drivmedel samt oljor i olika former. En specifik kemikalieförteckning över dessa finns att tillgå på respektive täkt.

Sprängmedel innehåller kväve och mängden sprängmedel som åtgår beror på årsproduktionen i täkten. Sprängmedelsrester kan ge läckage av kväve. Vid ovanjordssprängning förgasas normalt mer än 99 % av sprängämnet. I samband med att man pumpar ned sprängmedlet i borrhålet kan det förekomma spill om man är oförsiktig när laddslangen flyttas från hål till hål.

Bulksprängämnen kan också läcka ut i sprickor som genomskär borrhålen. Risk för större läckage av kväve uppstår om delar av salvan inte detonerar och det finns kvar borrhål fyllda med sprängämne och tändmedel. Detta förekommer dock sällan och inför varje sprängning upprättas en sprängplan. Sprängarbasen ser till att sprängplanen efterföljs och att säkerheten vid sprängning uppfyller gällande lagkrav. Den största källan till kvävespridning i samband med sprängning är en ovarsam hantering av i första hand bulksprängmedel. En god hantering och god yrkeskunskap utgör det bästa skyddet för att hindra ett kvävetillskott till miljön.

Ämnet transporteras till täkten i separata tankar och är en stabilförening som blir explosiv först när den blandas och apteras, vilket gör att det är låg risk för oavsiktlig detonering. Ämnena förvaras inte inom täktområdet, utan transporteras till täkten i samband med sprängningen.

Vid större spill eller utsläpp kan mark och ytvatten påverkas negativt (av exempelvis kväve och petroleumprodukter). Exempelvis kan ett utsläpp i recipienten (bäck, dike) skada vattenlevande organismer samt bidra till övergödning.

Allmän information vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt Meddelande till Allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Övrig information

Ytterligare information kan lämnas av produktionsledning eller av ansvarig driftledare på plats.

Kontaktuppgifter

Svevia AB
Box 4018
171 04 Solna

Kontaktperson Lennart Lindberg
Telefon 072-558 96 28
e-post lennart.lindberg@svevia.se

Svevia AB har inkommit med information till allmänheten som tillhandahålls av kommunen. Informationen i sin helhet finns att tillgå på följande länk: Information till allmänheten gällande risker vid bergtäkten Månkarbo. (PDF, 84 KB) (PDF, 84 KB)

Sevesolagstiftning

Läs om sevesolagstiftningen