Hållbart brandskydd

Uppsala brandförsvar har tagit fram en vägledning för hållbart brandskydd. Vi har nämligen märkt att många inte känner till vilket brandskydd Boverkets byggregler ger om man bara bygger efter deras miniminivåer. Många blir därför förvånade över hur stora skador det kan bli efter en brand i ett nybyggt hus. Stora egendomsskador accepteras nämligen ofta i byggreglerna, så länge det kan visas att personsäkerheten är på en acceptabel nivå.

Höjd nivå ger flera positiva effekter

Om fler byggherrar höjer nivån på egendomsskyddet i sina byggnader kan det ge positiva effekter på miljön genom att skadorna på byggnaderna blir mindre vid en brand och det blir mindre miljöpåverkan när byggnaden renoveras.

Genom att vid projektering och förvaltande av byggnader ta hänsyn till att brandförsvaret ska kunna göra effektiva räddningsinsatser kan säkerheten i byggnaden ökas och de förväntade skadorna vid en brand minskas.

Dokumentet riktar sig framförallt till beställare, byggherrar, fastighetsägare, brandkonsulter och beslutsfattare.

Läs vägledning för hållbart brandskydd (PDF, 350 KB)

Det här är ett hållbart brandskydd

Med ett hållbart brandskydd menar vi att projektering, uppförande och förvaltning av en byggnads brandskydd ska utgå från val av effektiva brandsäkerhetslösningar som ger ett brandskydd för byggnadens hela livslängd. Brandskyddet bör inte bara handla om personsäkerhet utan också om att skydda egendom vid händelse av brand.