Mål och uppdrag

Alla kan drabbas av en brand eller olycka. Vårt uppdrag är att skapa en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistas i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar.

Vår verksamhet styrs av ett antal inriktningsmål som finns i räddningsnämndens handlingsprogram.

Läs brandförsvarets handlingsprogram 2020 på uppsala.se

Läs om den gemensamma räddningsnämnden på uppsala.se.

Brandförsvaret har bland annat ansvar för kommunal räddningstjänst, förebyggande brandskydd, tillstånd och tillsyn gällande brandfarliga och explosiva varor samt information och utbildning i brandsäkerhet.