Brandfarliga varor

Brandfarliga varor utgör en risk för både bränder och utsläpp. Därför behöver du ofta anmäla eller ansöka om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Om du hanterar mindre mängder som inte kräver tillstånd, gäller ändå lagens krav på säker hantering.

Läs om lagar och riktlinjer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sök tillstånd för att hantera brandfarliga varor

Du behöver ofta anmäla eller ansöka om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Gränsen för när du behöver söka tillstånd skiljer sig åt beroende på om du ska hantera varorna som privatperson eller som företag. Det varierar också beroende på om varorna ska användas vid publik verksamhet eller inte.

Inom Uppsala, Östhammar och Tierps kommuner är det Uppsala brandförsvar som ger tillstånd för hanteringen av brandfarliga varor.

Ansök via webbformulär 

Ansök om tillstånd för hantering av brandfarliga varor på uppsala.se

Ansök med blankett

Ansök tillstånd för hantering av brandfarliga varor via blankett (kräver utskrift). (PDF, 1 MB)

Via blanketten kan du också ändra tillståndsinnehavare på befintligt tillstånd.

När du behöver söka tillstånd – företag

Du som hanterar brandfarliga varor i större mängder ska alltid

  • söka tillstånd
  • anmäla en föreståndare för hanteringen
  • anmäla om du ska hantera mer än 150 liter brandfarliga varor inom vattenskyddsområde, hantera mer än 1 m3 liter brandfarliga varor utanför vattenskyddsområde eller planerar att ta en cistern i eller ur bruk.

Läs om vilka mängder som kräver att du söker tillstånd på msb.se.

Generellt gäller att om någon av mängderna i tabellen nedan överskrids krävs tillstånd. Klicka på bilden för att öppna den i separat fönster.

Tabell som visar när du ska söka tillstånd

När du behöver söka tillstånd – privatperson

Som privatperson får du generellt sett hantera följande mängder utan att söka tillstånd:

  • upp till 10 liter brandfarliga gaser (men upp till 60 liter gasol)
  • upp till 100 liter brandfarliga vätskor och aerosoler.

Läs på msb.se om hur du hanterar brandfarliga varor i hemmet.

Läs en publikation på msb.se om hantering av brandfarliga vätskor i hemma- och fritidsmiljö.

Anmäl föreståndare

Om du ska hantera tillståndspliktiga mängder brandfarliga varor, behöver du anmäla minst en föreståndare till brandförsvaret. Föreståndaren ansvarar för att hanteringen sköts på ett säkert sätt.

Läs en publikation om föreståndare på msb.se.

Anmäl föreståndare för brandfarliga varor. (PDF, 918 KB)

Anmäl hantering inom vattenskyddsområden

Om du ska hantera mer än 150 liter brandfarlig vätska, behöver du anmäla det till miljöförvaltningen i respektive kommun.

Kontakt

Kontakta brandförsvaret om du har frågor om

  • tillstånd för brandfarliga varor
  • att anmäla föreståndare.

Kontakta din kommuns miljöförvaltning om du har frågor om

  • hantering inom vattenskyddsområde
  • cisterner för diesel, eldningsolja eller spillolja.