Brandfarliga varor

Brandfarliga varor utgör en risk för explosioner och bränder. Därför behöver du ofta söka tillstånd hos kommunen för att hantera dessa. Om du hanterar mindre mängder som inte kräver tillstånd, gäller ändå lagens krav på säker hantering.

Läs om hantering av brandfarliga och explosiva varor på msb.se

Tillstånd för att hantera brandfarliga varor

Gränsen för när du behöver söka tillstånd skiljer sig åt beroende på om du ska hantera varorna som privatperson eller som företag, och vilken sorts verksamhet det rör sig om. Det spelar också stor roll om hanteringen sker inom- eller utomhus, samt vilken slags brandfarlig vara det gäller.

Inom Uppsala, Östhammar och Tierps kommuner är det Uppsala brandförsvar som beviljar tillstånd för hanteringen av brandfarliga varor.

Om någon av mängderna i tabellen nedan överskrids krävs tillstånd för all hantering av brandfarlig vara. Klicka på bilden för att öppna den i större format.

Tabell som visar när du ska söka tillstånd

Besök msb.se för att få mer information om tillstånd för brandfarliga varor och de mängder som kräver ansökan.

När du behöver söka tillstånd – privatperson

Som privatperson får du generellt sett hantera följande mängder utan att söka tillstånd:

  • upp till 10 liter brandfarliga gaser (men upp till 60 liter gasol)
  • upp till 100 liter brandfarliga vätskor och aerosoler.

Så hanterar du brandfarliga varor i hemmet − krisinformation.se.

Hur en ansökningsprocess går till

När du söker tillstånd behöver du visa att du har rätt kompetens och kan hantera de brandfarliga varorna på ett säkert sätt. Du behöver därför med bland annat intyg, dokumentation och riskutredning visa hur du uppnår en säker hantering i din verksamhet.

Läs noggrant igenom tillståndsansökningsblanketten för att se vad vi behöver för att kunna hantera din ansökan. Om din ansökan inte är komplett kommer brandförsvaret att begära in en komplettering vilket kan fördröja tillståndsprocessen.

Ska du inte ta din anläggning i drift inom den närmsta tiden behöver du inte redovisa allt i ansökan. En del saker kan du redovisa vid ett senare tillfälle, dock senast dagen för avsyning. 

Alla som hanterar brandfarliga varor ska ha tillräckliga kunskaper för sin hantering. Ibland kan det vara fördelaktigt att få hjälp av en konsult eller annan kunnig person när verksamheten ska planeras. Brandförsvaret kan inte svara på detaljerade frågor om hur din anläggning eller hur din verksamhet ska vara uppbyggd. Vår roll är att granska att hanteringen som du planerar är säker och följer lagstiftningens krav och då utfärda tillstånd för hanteringen. Vi gör också tillsyn enligt denna lagstiftning.

Avgifter för tillståndsprövningen.

Avsyning

Ibland kan Uppsala brandförsvar behöva komma och titta på din hantering innan du får ta in de brandfarliga varorna i din anläggning. Detta besök kallas för avsyning. Om detta krävs så framkommer det i tillståndsbeslutet. Observera att det då är olagligt att ha brandfarlig vara över tillståndspliktigt mängd innan avsyningen är utförd. Efter avsyningen får du ett avsyningsbevis från oss. 

Vissa uppgifter behöver du inte redovisa vid själva tillståndsansökan, men du behöver visa upp dem senast på avsyningen.

Exempel på detta är:

  • Instruktioner för drift och underhåll
  • Eventuella beredskapsplaner för nödsituation
  • Anmälan av föreståndare för brandfarlig vara
  • Vissa kontroller (som inte går att göra förrän anläggningen är uppförd, till exempel installationsbesiktning av cisterner eller protokoll från elbesiktning.)
  • Övriga uppgifter som framkommer i tillståndsbeslutet

Tillståndsbeslutet och avsyningsbeviset utgör tillsammans en bekräftelse på att du får hantera brandfarliga varor och bör därför förvaras ihop.

Ansök om tillstånd

Ansökan kan ske på två sätt, digitalt eller via blankett.

Digital ansökan

Digital ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor på uppsala.se

Ansökan via blankett

Skriv ut blanketten och posta din ansökan istället. Fyll gärna i blanketten innan du skriver ut den.

Ansök tillstånd för hantering av brandfarliga varor via blankett (PDF, 652 KB)

Du kan också e-posta blanketten till brandforsvaret@uppsala.se. Glöm inte att du behöver skriva ut, skriva under och skanna den innan du e-postar blanketten. 

Om du redan har ett tillstånd där tillståndstiden håller på att löpa ut är det viktigt att du ansöker om ett nytt i god tid. Om du söker ett nytt tillstånd senast fyra veckor innan det gamla löper ut får du fortsätta att hantera brandfarliga varor enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden. Kommer din ansökan in för sent finns det risk för att du behöver avlägsna de brandfarliga varorna från din verksamhet till dess att du får ett nytt tillstånd.

Om någon annan tar över en verksamhet som kräver tillstånd, kan verksamheten fortsätta som vanligt med det gamla tillståndet. Det förutsätter att bytet av ägare har anmälts i förväg till myndigheten som utfärdar tillståndet. Dessutom måste en ansökan om ett nytt tillstånd skickas in senast tre månader efter att ägarbytet har ägt rum.

Även om tillstånd tidigare funnits för hanteringen så behöver alla bilagor följa med i ansökan. Detta beror på att förutsättningarna för er hantering prövas på nytt i sin helhet utifrån de förutsättningar som gäller idag.

Elektronisk faktura

Uppsala kommun kan erbjuda dig som företagare/kommun/myndighet elektronisk kundfaktura. Läs om elektronisk faktura på uppsala.se

Anmäl föreståndare

Om du ska hantera tillståndspliktiga mängder brandfarliga varor, behöver du anmäla minst en föreståndare till brandförsvaret. Föreståndaren ansvarar för att hanteringen sköts på ett säkert sätt. En föreståndare ska ha den kompetens som krävs för den aktuella hanteringen.

Läs en publikation om föreståndare på msb.se.

Anmäl föreståndare för brandfarliga varor. (PDF, 918 KB) 

Anmäl olyckor och tillbud

Den som hanterar brandfarliga varor i sådan mängd att tillstånd behövs är skyldig att anmäla olyckor till följd av brand eller explosion till Uppsala brandförsvar. Detsamma gäller om en händelse inträffar där risken är hög att det skulle ha kunnat leda till en olycka. Syftet är främst att vi ska kunna lära oss mer om liknande händelser och bli bättre på att förebygga dem i framtiden.

E-posta anmälan till brandforsvaret@uppsala.se.

Du kan också skicka anmälan till:

Uppsala kommun, brandförsvaret
753 75 Uppsala

Miljökrav

Utsläpp av olika brandfarliga vätskor kan skada vår miljö. Du behöver därför  meddela miljöförvaltningen om du hanterar mer än 150 liter brandfarliga ämnen i områden där vattnet behöver extra skydd.

Du behöver också meddela miljöförvaltningen om du hanterar mer än 1 000 liter brandfarliga ämnen i områden som inte kräver särskilt vattenskydd.

Anmälan ska även ske om du planerar att ta en cistern i eller ur bruk. Kontakta miljöförvaltningen om du har frågor kring detta, Cisterner för brandfarliga vätskor och spilloljor - Uppsala kommun.