Östhammars kommun

Farlig verksamhet i Östhammars kommun

Här kan du se vilka industrier som omfattas av sevesolagstiftningen i Östhammars kommun. Du kan läsa om vilka förebyggande säkerhetsåtgärder som företagen vidtagit för att begränsa följderna om det skulle ske en allvarlig kemikalieolycka i form av kemikalieutsläpp, brand eller explosion.

Upplysning

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Adress:

Gimoverken
747 80 Gimo

Fastighetsbeteckning:

Gimo 10:1 & 13:12 

Aktiviteter vid verksamheten

Företagets anläggningar i Gimo utgör basen i den produktion av hårdmetallverktyg som gjort företaget till världens ledande tillverkare av hårdmetall och verktyg för skärande bearbetning. Skären tillverkas av ett hårdmetallpulver, baserat på Volfram, med tillsatser av Kobolt alternativt Nickel. Vid anläggningen lagras stora mängder av detta pulver, vilket har föranlett att företaget hamnar i den ”högre kravnivån” enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

I de processer som behövs för produktionen används ett antal farliga kemikalier, bland andra klorväte, titantetraklorid, gasol, vätgas, etanol och ammoniak.

Farliga ämnen

Farliga ämnen Sandvik.png

Vad kan hända?

Trots att AB Sandvik Coromant bedriver ett noggrant säkerhetsarbete går det inte att bortse från att en olycka kan inträffa. Ett utsläpp av kemikalier, förorsakat av en brand eller explosion, kan skapa ett gasmoln som är explosivt eller giftigt att inandas. Gasmolnet kan, beroende på bland annat väderleken, spridas till närliggande områden. Olyckor kan inträffa inom respektive industriområde samt vid transporter med lastbil till och från fabrikerna.

Vilken beredskap finns?

Lagstiftningen säger att verksamhetsutövaren är skyldig att förebygga risker och begränsa följderna på människor och miljö vid en allvarlig kemikalieolycka. En säkerhetsrapport ska upprättas och inlämnas till myndigheterna. En sådan rapport revideras regelbundet.

Företaget genomför ständigt omfattande riskanalyser och med utgångspunkt från dessa genomförs ett skadeförebyggande och skadebegränsande arbete för att minimera riskerna inom anläggningen.

Sannolikheten för en kemikalieolycka bedöms vara mycket liten.

Allmän information vid olycka

Om det sker en olycka där det finns risk att människor kan komma till skada används varningssignalen ”Viktigt Meddelande till Allmänheten”, VMA.

Utomhus:

Varning sker genom högtalare som under minst två minuter sänder ut en ljudsignal bestående av 7 sekunders ljudstötar med 14 sekunders mellanrum. När faran är över ljuder en lång signal på 30–40 sekunder.

Det är dessa signaler som testas klockan 15.00 den första måndagen i mars, juni, september och december.

Inomhus:

Radio- och TV-sändningar bryts för ett ”Viktigt Meddelande till Allmänheten”. Informationen läggs också ut på SVT:s text-TV sidan 599.

Vad ska man göra?

 1. Sök skydd inomhus
 2. Stäng dörrar, fönster och ventilation
 3. Lyssna på radio och TV.

Brandrök och gaser kan ge problem med irritation och sveda i framförallt ögon och näsa. Man kan också få problem med luftvägar och lungor om man andas in rök eller gas. Eftersom röken och gasen följer med vindriktningen är det viktigt att ha koll på varifrån det blåser och undvika att stå rakt i vindriktningen.

Information från den kommunala planen för räddningsinsats

Kommunen är skyldig att upprätta en plan för räddningsinsatser vid objekt som omfattas av den högre kravnivån enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Planen innehåller bland annat uppgifter om hur en räddningsinsats ska genomföras vid en eventuell olycka samt uppgifter om hur allmänheten skall varnas och informeras.

En sådan plan har upprättats av Uppsala brandförsvar i samarbete med AB Sandvik Coromant. Planen övas kontinuerligt i olika omfattningar. Planen finns i sin helhet på www.uppsalabrandforsvar.se.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Övrig information

Ytterligare information kan lämnas av AB Sandvik Coromant

Kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare

AB Sandvik Coromant
Gimoverken
747 80 Gimo

Telefon: 0173-840 00 (växel)

AB Sandvik Coromant har inkommit med information till allmänheten som tillhandahålls av kommunen. Informationen i sin helhet finns att tillgå på följande länk: Information till allmänheten gällande risker vid AB Sandvik Coromant (PDF, 696 KB) (PDF, 696 KB).

Upplysning

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Adress:

Forsmarks Kraftgrupp
742 03 Östhammar

Fastighetsbeteckning:

Forsmark 6:5

Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) ligger utanför Forsmarks bruk vid Upplandskusten i norra Roslagen, Östhammars kommun.

Aktiviteter vid verksamheten

FKA:s förvaring och användning av diesel, flygfotogen och hydrazin gör att verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka på den läge nivån.

Farliga ämnen och risker

Diesel/flygfotogen

Förrådssystem för diesel lagrar och distribuerar diesel till stationära reservkraftsdieslar, hetvattenpannor och brandvattensystem. Flygfotogen används till en gasturbinanläggning för reservkraft.

De huvudsakliga riskerna med hantering av diesel/flygfotogen är att den är brännbar samt miljöfarlig. Diesel/flygfotogen förvaras invallat och ett läckage hamnar i första hand i tankarnas invallningar. Når diesel mark och vatten kan det leda till större miljöpåverkan och saneringsarbete som följd. Rökutveckling vid en brand skulle eventuellt kunna ge upphov till rökspridning över Forsmarks område.

Hydrazin

För att undvika korrosion på material doseras produkter innehållande hydrazin i slutna kyl- och värmesystem. Endast hydrazin utspädd till 15 % eller lägre förvaras och används.

De huvudsakliga riskerna med hantering av hydrazin består i att det kan orsaka cancer, är frätande och miljöfarligt. Hydrazin förvaras invallat och vid ett läckage hamnar ämnet i första hand i invallningen. Konsekvenserna vid ett läckage som når mark/vatten bedöms som måttliga. All hantering av ämnet är styrt i instruktioner och tillstånd från Arbetsmiljöverket har erhållits.

Allmän information vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer FKA:s interna räddningsstyrka först att larmas. Vid större händelse larmas Uppsala brandförsvar. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i området riskerar att påverkas så kommer räddningstjänsten att gå ut med ett ”Viktigt Meddelande till Allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du skall gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radio för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT:s textsida 599.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Övrig information

Ytterligare information kan lämnas av produktionsledningen inom Forsmarks Kraftgrupp AB.

Kontaktuppgifter

Forsmarks Kraftgrupp AB
742 03 Östhammar
Växel 0173-810 00

Forsmarks Kraftgrupp AB har inkommit med information till allmänheten som tillhandahålls av kommunen. Informationen i sin helhet finns att tillgå på följande länk: Information till allmänheten gällande risker vid Forsmarks Kraftgrupp AB. (PDF, 76 KB) (PDF, 76 KB)

Sevesolagstiftningen

Anläggningar som hanterar stora mängder farliga ämnen och där människor kan skadas allvarligt vid en olycka är kommunen är skyldiga enligt lag att lämna information till allmänheten om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska agera vid en olycka.

Sevesodirektivet

För att skydda människor och miljö från att utsättas för allvarliga kemikalieolyckor finns ett särskilt EU-direktiv, det så kallade Sevesodirektivet. Direktivet har införts i svensk lagstiftning genom Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen tillämpas på verksamheter där farliga ämnen förekommer eller kan förekomma i vissa mängder.

Det finns en lägre och en högre kravnivå för de verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen, där kravnivån avgörs av hur mycket kemikalier verksamheterna hanterar. På den högre kravnivån medför reglerna fler skyldigheter för den som berörs än på den lägre.

Verksamheter som omfattas av den lägre kravnivån ska:

 • Lämna en anmälan till Länsstyrelsen
 • Ha ett utarbetat handlingsprogram som beskriver hur verksamheten förebygger allvarliga kemikalieolyckor.
 • Informera allmänheten om verksamhetens risker, informationen ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats

Verksamheter som omfattas av den högre kravnivån ska:

 • Tillståndsprövas och beviljas tillstånd enligt miljöbalken
 • Upprätta en säkerhetsrapport som bland annat ska innehålla ett handlingsprogram, en beskrivning av befintligt säkerhetsledningssystem, en beskrivning av verksamhetens risker samt vilka farliga ämnen som hanteras. Säkerhetsrapporten ska förnyas vart tredje år eller vid större förändringar
 • Ta fram en intern plan för räddningsinsatser samt ett underlag till kommunens insatsplan
 • Informera allmänheten om verksamhetens risker, informationen ska lämnas ut till den allmänhet det berör och finnas tillgänglig på kommunens webbplats

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet avseende att tillse att de bestämmelser som utfärdats utefter Sevesolagstiftningen efterlevs. Mer information om Länsstyrelsens arbete med Sevesoverksamheter hittar du här.

Viktigt Meddelande till Allmänheten

Räddningstjänsten ansvarar för att hantera olyckor vid anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen. När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av larmet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Signalen består av en 7 sekunder lång ton, följt av 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter. När du hör denna signal ska du:

 • Gå inomhus
 • Stänga dörrar, fönster och ventilation
 • Lyssna på radio eller tv, i första hand Sveriges radio P4 och SVT.

Viktigt meddelande-signalen följs av ”faran över”, detta består av en 30–40 sekunder lång sammanhängande signal. Dessa signaler provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Plan för räddningsinsats

För varje Sevesoverksamhet på den högre kravnivån ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsats. Kommunens plan för räddningsinsats samordnas med verksamhetens interna plan för räddningsinsats och upprättas efter samråd med verksamheten. Både verksamhetens interna plan för räddningsinsats och kommunens plan för räddningsinsats ska förnyas och övas vart tredje år, eller tidigare om det finns anledning att uppdatera planerna. Vid uppdateringar av den kommunala planen för räddningsinsats har även allmänheten möjlighet att lämna synpunkter.

 Sevesolagstiftningen på msb.se