Uppsala kommun

Farlig verksamhet i Uppsala kommun

Här kan du se vilka industrier som omfattas av sevesolagstiftningen i Uppsala kommun. Du kan läsa om vilka förebyggande säkerhetsåtgärder som företagen vidtagit för att begränsa följderna om det skulle ske en allvarlig kemikalieolycka i form av kemikalieutsläpp, brand eller explosion.

Upplysning

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Adress:

Stora Almby 7

740 20 Vänge

Fastighetsbeteckning:

Almby 2:1

Aktiviteter vid verksamheten

Almby bergtäkt producerar bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar borrning, sprängning, krossning och sortering samt maskinhantering av bergmaterial.

Farliga ämnen

Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer vid sprängning i bergtäkten. Sprängämnena är ammoniumbaserade och kan ge hud- och lungskador vid kontakt och förtäring. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Allmän information vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt Meddelande till Allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Övrig information

Ytterligare information kan lämnas av produktionsledning eller ansvarig driftledare på plats.

Kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare
Swerock AB

Postadress

Stora Almby 7
740 20 Vänge

Telefon

018-22 80 00

E-post

platsledningalmby@swerock.se 

Webbplats

www.swerock.se
 

Swerock AB har inkommit med information till allmänheten som tillhandahålls av kommunen. Informationen i sin helhet finns att tillgå på följande länk: Information till allmänheten gällande risker vid Almby bergtäkt.  (PDF, 398 KB) (PDF, 398 KB)Upplysning

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Adress:

Björkgatan 30

751 84 Uppsala

Fastighetsbeteckning:

Boländerna 12:5, 12:6 och 17:6

Aktiviteter vid verksamheten

Vid Boländernas industriområde i Uppsala bedrivs både forskning, produktutveckling och produktion av finkemikalier. Cytivas produkter används inom forskning och läkemedelsindustrin. I de processer som behövs för produktion används ett antal farliga kemikalier, främst olika lösningsmedel och syror. En stor mängd kemikalier recirkuleras. En del skickas externt och används till energiåtervinning. En annan del går till vårt reningsverk för förbehandling och rening innan det släpps till avloppsnätet.

Farliga ämnen

2-metylcyklohexanon (2-MCH) är en brandfarlig vätska som är färglös alternativt med ljusgul färg. Ämnet är biologiskt nedbrytbart.

Aceton är en mycket brandfarlig vätska. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken. Ämnet orsakar allvarlig ögonirritation vid direktkontakt. Ämnet är lösligt i vatten och lätt biologiskt nedbrytbart.

Allylglycidyleter är en brandfarlig vätska. Farlig förbränningsprodukt är kolmonoxid. Ämnet är skadligt vid inandning och förtäring. Ämnet är frätande och kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon vid direktkontakt. Ämnet orsakar skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Brom är ett grundämne som är en starkt frätande giftig vätska med frän genomträngande doft. Brom är mycket lättflyktigt och bildar rykande röd-bruna gasmoln. Brom orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon samt är dödlig vid inandning. Ämnet är mycket giftigt för vattenlevande organismer men förekommer naturligt i låga koncentrationer i havsvatten.

Etanol är en mycket brandfarlig vätska med en karaktäristisk lukt. Ämnet kan orsaka huvudvärk och illamående vid inandning. Ämnet är lättlösligt i vatten och biologiskt nedbrytbart.

Epiklorhydrin är en brandfarlig vätska med en skarp sötaktig lukt. Vid brand kan toxiska och/eller irriterande förbränningsprodukter bildas. Ämnet är giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring och är klassificerat som cancerframkallande. Ämnet kan orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon vid direktkontakt. Ämnet är lättnedbrytbart, vattenlösligt och skadligt för vattenlevande organismer.

Etylendiklorid är en mycket brandfarlig, lättflyktig vätska vars ånga är tyngre än luft och därför breder ut sig längs marken. Ämnet är giftigt vid inandning och är klassificerat som cancerframkallande. Ämnet är ej lättnedbrytbart och svårlösligt i vatten.

Heptan är en mycket brandfarlig vätska. Vätskan är irriterande för huden vid direktkontakt. Ämnet är olösligt i vatten och ger skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Isopropanol är en mycket brandfarlig vätska. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken. Vid brand bildas hälsofarliga och giftiga rökgaser. Ämnet orsakar allvarlig ögonirritation vid direktkontakt. Ämnet är lösligt i vatten och lätt biologiskt nedbrytbart.

Metanol är en mycket brandfarlig vätska. Ämnet är giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Vid brand kan kolmonoxid och koldioxid frigöras. Ämnet är lösligt i vatten och biologiskt nedbrytbart.

Myrsyra är en starkt frätande vätska med stickande lukt. En farlig sönderdelsprodukt är kolmonoxid. Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbart.

Saltsyra är en starkt frätande vätska och kan orsaka allvarliga frätskador på hur och ögon vid direktkontakt samt kan orsaka irritation i luftvägarna. Vid brand kan klorväte frigöras. Ämnet är inte klassificerat som miljöfarligt men vid större utsläpp kan vätskan vara skadlig för vattenlevande organismer genom förändringar i pH-värdet.

Toulen är en mycket brandfarlig vätska. Ämnet är irriterande för huden vid direktkontakt. Ämnet är olösligt med vatten och biologiskt nedbrytbart.

Ättiksyra är en brandfarlig vätska med stickande doft. Ämnet är frätande och kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon vid direktkontakt. Ämnet är inte klassificerat som miljöfarligt men vid större utsläpp kan vätskan vara skadlig för vattenlevande organismer genom förändringar i pH-värdet.

Vad kan hända?

De olyckor som kan inträffa med vår kemikaliehantering är till exempel haveri på ledningar eller tankar eller i samband med transporter. Sannolikheten för ett haveri med stora utsläpp som följd bedöms dock som mycket liten. Omfattande riskanalyser är gjorda för olika tänkbara händelser. För att minimera risken för en allvarlig kemikalieolycka finns flera säkerhetsfunktioner installerade såsom nödstopp, gasvarnare, nödventilation, larm, övervakningsutrustning, sprinklersystem med mera.

En annan händelse som kan inträffa är en större brand. Då kan rökspridningen medföra obehag för människor som vistas i vindriktningen. Förorenat släckvatten och utsläpp av kemikalier kan också orsaka skador i miljön.

Vilken beredskap finns?

Cytiva Sweden AB i Uppsala bedriver ett omfattande säkerhetsarbete för att förebygga olyckor. Förutom de tekniska säkerhetsåtgärder som finns för att förebygga och begränsa skadan vid en olycka finns även planer för hur personal ska agera vid en olycka. Dessa planer övas kontinuerligt. Företaget har ett djupgående samarbete med Uppsala brandförsvar och vi genomför gemensamma övningar för att kunna hantera de händelser som kan inträffa.

Allmän information vid olycka

Om det sker en olycka där det finns risk att människor kan komma till skada används varningssignalen ”Viktigt Meddelande till Allmänheten”, VMA.

Utomhus:

Varning sker genom högtalare som under minst två minuter sänder ut en ljudsignal bestående av 7 sekunders ljudstötar med 14 sekunders mellanrum. När faran är över ljuder en lång signal på 30–40 sekunder.

Det är dessa signaler som testas klockan 15.00 den första måndagen i mars, juni, september och december.

Inomhus:

Radio- och TV-sändningar bryts för ett ”Viktigt Meddelande till Allmänheten”. Informationen läggs också ut på SVT:s text-TV sidan 599.

Vad ska man göra?

 1. Sök skydd inomhus
 2. Stäng dörrar, fönster och ventilation
 3. Lyssna på radio och TV.

Brandrök och gaser kan ge problem med irritation och sveda i framförallt ögon och näsa. Man kan också få problem med luftvägar och lungor om man andas in rök eller gas. Eftersom röken och gasen följer med vindriktningen är det viktigt att ha koll på varifrån det blåser och undvika att stå rakt i vindriktningen.

Information från den kommunala planen för räddningsinsats

Kommunen är skyldig att upprätta en plan för räddningsinsatser vid objekt som omfattas av den högre kravnivån enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Planen innehåller bland annat uppgifter om hur en räddningsinsats ska genomföras vid en eventuell olycka samt uppgifter om hur allmänheten skall varnas och informeras.

En sådan plan har upprättats av Uppsala brandförsvar i samarbete med AB Sandvik Coromant. Planen övas kontinuerligt i olika omfattningar. Planen finns i sin helhet på www.uppsalabrandforsvar.se.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Övrig information

Ytterligare information kan lämnas av Cytiva Sweden AB.

Kontaktuppgifter

Cytiva Sweden AB
Björkgatan 30
751 84  Uppsala

Telefon: 018-612 00 00

Cytiva Sweden AB har inkommit med information till allmänheten som tillhandahålls av kommunen. Informationen i sin helhet finns att tillgå på följande länk: Information till allmänheten gällande risker vid Cytiva Sweden AB (PDF, 240 KB) (PDF, 240 KB).

Upplysning

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Adress:

Grän, Rasbo

755 96 Uppsala

Fastighetsbeteckning:

Grän 3:1, 4:1, 1:18, 1:19 samt Karby 2:1

Bergtäkten i Grän är belägen ca 10 km nordost om Uppsala, inte långt från Hovgårdens avfallsanläggning. Infarten till täkten ligger efter väg 288 som går mellan Uppsala och Östhammar. Täktområdet är insynsskyddat och ligger inom ett större sammanhängande skogsområde, men ansluter även till åkermark i norr.

Aktiviteter vid verksamheten

Verksamheten består av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten. Under perioder kan asfaltstillverkning komma att ske inom området. Inom verksamhetsområdet planeras för mottagning av rena jord- och schaktmassor till efterbehandling av täkten samt till viss del även återvinning av dessa massor.

Farliga ämnen och risker

De kemikalier som används är drivmedel samt oljor i olika former. En specifik kemikalieförteckning över dessa finns att tillgå på respektive täkt.

Sprängmedel innehåller kväve och mängden sprängmedel som åtgår beror på årsproduktionen i täkten. Sprängmedelsrester kan ge läckage av kväve. Vid ovanjordssprängning förgasas normalt mer än 99 % av sprängämnet. I samband med att man pumpar ned sprängmedlet i borrhålet kan det förekomma spill om man är oförsiktig när laddslangen flyttas från hål till hål.

Bulksprängämnen kan också läcka ut i sprickor som genomskär borrhålen. Risk för större läckage av kväve uppstår om delar av salvan inte detonerar och det finns kvar borrhål fyllda med sprängämne och tändmedel. Detta förekommer dock sällan och inför varje sprängning upprättas en sprängplan. Sprängarbasen ser till att sprängplanen efterföljs och att säkerheten vid sprängning uppfyller gällande lagkrav. Den största källan till kvävespridning i samband med sprängning är en ovarsam hantering av i första hand bulksprängmedel. En god hantering och god yrkeskunskap utgör det bästa skyddet för att hindra ett kvävetillskott till miljön.

Ämnet transporteras till täkten i separata tankar och är en stabilförening som blir explosiv först när den blandas och apteras, vilket gör att det är låg risk för oavsiktlig detonering. Ämnena förvaras inte inom täktområdet, utan transporteras till täkten i samband med sprängningen.

Vid större spill eller utsläpp kan mark och ytvatten påverkas negativt (av exempelvis kväve och petroleumprodukter). Exempelvis kan ett utsläpp i recipienten (bäck, dike) skada vattenlevande organismer samt bidra till övergödning.

Allmän information vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt Meddelande till Allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Övrig information

Ytterligare information kan lämnas av produktionsledning eller av ansvarig driftledare på plats.

Kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare

Svevia AB
Postadress
Box 4018171 04 Solna

Kontaktperson

Lennart Lindberg
Telefon: 0725-58 96 28
E-post: Lennart.lindberg@svevia.se
 

Svevia AB har inkommit med information till allmänheten som tillhandahålls av kommunen. Informationen i sin helhet finns att tillgå på följande länk:

Information till allmänheten gällande risker vid bergtäkten Grän. (PDF, 80 KB) (PDF, 80 KB)

Upplysning

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Adress:

Björkgatan 30

751 84 Uppsala

Fastighetsbeteckning:

Boländerna 12:6

Recipharm Uppsala AB bedriver sin produktionsverksamhet som hyresgäst hos hyresvärden Cytiva Sweden AB vid anläggningen i Boländerna.

Aktiviteter vid verksamheten

Recipharm Uppsala AB är kontraktstillverkare av läkemedel och i Boländerna tillverkas både läkemedelssubstans och farmaceutiska produkter. Dessutom sker förpackning av de farmaceutiska produkterna. I verksamheterna hanteras frätande ämnen och organiska lösningsmedel. Processluft renas via olika typer av reningsutrustningar och processavloppsvatten renas i den egna förbehandlingsanläggningen och leds sedan vidare till det bolagsgemensamma reningsverket innan det släpps till avloppsnätet.

Farliga ämnen och risker

Aceton är en mycket brandfarlig vätska. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken. Ämnet orsakar allvarlig ögonirritation vid direktkontakt. Ämnet är lösligt i vatten och lätt biologiskt nedbrytbart.

Etanol är en mycket brandfarlig vätska med karaktäristisk lukt. Ämnet kan orsaka huvudvärk och illamående vid inandning. Ämnet är lättlösligt i vatten och biologiskt nedbrytbart.

Myrsyra är en starkt frätande vätska med stickande lukt. En farlig sönderdelningsprodukt är kolmonoxid. Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbart.

Natriumnitrit hanteras i fast form och är klassificerat som oxiderande, giftigt vid förtäring samt giftigt för vattenlevande organismer. Vid brand kan ämnet avge syre d.v.s. ha en brandunderhållande effekt.

Saltsyra är en starkt frätande vätska som kan orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon vid direktkontakt samt kan orsaka irritation i luftvägarna. Vid brand kan klorväte frigöras. Ämnet är inte klassificerat som miljöfarligt men vid större utsläpp kan vätskan vara skadlig för vattenlevande organismer genom förändringar i pH-värdet.

Allmän information vid olycka

Recipharm Uppsala AB bedriver tillsammans med hyresvärden Cytiva Sweden AB ett omfattande säkerhetsarbete för att förebygga olyckor. Förutom de tekniska säkerhetsåtgärderna som finns för att förebygga och begränsa skadan vid en olycka finns även planer för hur personalen ska agera vid en olycka. Dessa planer övas kontinuerligt. Båda bolagen har tillsammans ett djupgående samarbete med Uppsala brandförsvar där gemensamma övningar ingår i syfte att hantera händelser som kan inträffa.

De olyckor som kan inträffa med vår kemikaliehantering är till exempel haverier på ledningar eller tankar eller olyckor i samband med transporter. Sannolikheten för ett haveri med stora utsläpp till följd bedöms dock som mycket liten. För att minimera risken för en allvarlig kemikalieolycka finns flera säkerhetsfunktioner installerade såsom nödstopp, gasvarnare, nödventilation, larm, övervakningsutrustning, sprinklersystem med flera.

En annan händelse som kan inträffa är en större brand. Då kan rökspridningen medföra obehag för människor som vistas i vindriktningen. Förorenat släckvatten och utsläpp av kemikalier kan också orsaka skador i miljön.

Om det sker en olycka där det finns risk att människor kan komma till skada används varningssignalen ”Viktigt Meddelande till Allmänheten”, VMA.

Utomhus:

Varning sker genom högtalare som under minst två minuter sänder ut en ljudsignal bestående av 7 sekunders ljudstötar med 14 sekunders mellanrum. När faran är över ljuder en lång signal på 30–40 sekunder.

Det är dessa signaler som testas klockan 15.00 den första månaden i mars, juni, september och december.

Inomhus:

Radio- och TV-sändningar bryts för ett ”Viktigt Meddelande till Allmänheten”. Informationen läggs också ut på SVT:s text-TV sidan 599.

Vad ska man göra?

 1. Sök skydd inomhus
 2. Stäng dörrar, fönster och ventilation
 3. Lyssna på radio och TV

Brandrök och gaser kan ge problem med irritation och sveda i framförallt ögon och näsa. Man kan också få problem med luftvägar och lungor om man andas in rök och gas. Eftersom röken och gasen följer vindriktningen är det viktigt att ha koll på varifrån det blåser och undvika att stå rakt i vindriktningen.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Övrig information

Vid frågor hänvisas till Recipharms Uppsalas växel 018-16 40 00

Kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare

Recipharm Uppsala AB
Björkgatan 30
751 84 Uppsala

Telefon 018-16 40 00 (växel)
 

Recipharm Uppsala AB har inkommit med information till allmänheten som tillhandahålls av kommunen. Informationen i sin helhet finns att tillgå på följande länk: Information till allmänheten gällande risker vid Recipharm Uppsalas verksamhet i Boländerna (PDF, 94 KB) (PDF, 94 KB)

Upplysning

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Fastighetsbeteckning:

Holvarby 7:1

Täktområdet är beläget ca 2 km öster om Skyttorp och ca 2 mil nordost om Uppsala.

Aktiviteter vid verksamheten

Täkten har varit aktiv sedan 1995. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av bergtäktsverksamhet inklusive krossning och sortering av berg.

Farliga ämnen och risker

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen av sprängämnet i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål. Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Allmän information vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt Meddelande till Allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT:s textsida 599.

Tillsyn

Länsstyrelsn ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Övrig information

Ytterligare information kan lämnas av produktionsledning eller av ansvarig driftledare på plats.

Kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare

NCC Industry AB
Bergtäkten Skyttorp

Kontaktperson

Thomas Berggren
Telefon: 0705-79 02 48
E-post: thomas.berggren@ncc.se
 

NCC Industry AB har inkommit med information till allmänheten som tillhandahålls av kommunen. Informationen i sin helhet finns att tillgå på följande länk: Information till allmänheten gällande risker vid bergtäkten Skyttorp. (PDF, 25 KB) (PDF, 25 KB) 

Upplysning

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Adress:

Tensta Forsa 180

743 93 Vattholma

Fastighetsbeteckning:

Tensta-Forsa 24:1

Aktiviteter vid verksamheten

Det har bedrivits morän- och bergtäktverksamhet inom täktområdet sedan år 2004. Veidekke Industri AB har tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) att bedriva täktverksamhet samt krossning och sortering av totalt 4 miljoner ton bergmaterial med en genomsnittlig årsproduktion på 200 000 ton berg. Maximalt uttag får under enstaka år uppgå till 300 000 ton.

Farliga ämnen och risker

Max 40 ton sprängämne hanteras inom täktverksamheten. Ingen hantering av farliga ämnen utöver diesel. I nedanstående tabell redovisas samtliga farliga ämnen samt den maximala mängd som kan förväntas förekomma vid bergtäkten vid ett och samma tillfälle.

Faroklassificering och kod_Sevesoförordningen.png

Tabell 1 Faroklassificering och kod för faroangivelse redovisas enbart för faror som omfattas av Sevesoförordningen.

Allmän information vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt Meddelande till Allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT:s textsida 599.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Övrig information

Ytterligare information kan lämnas av produktionsledning eller av ansvarig driftledare på plats.

Kontaktuppgifter

SKÅAB AB
Vallentunavägen 113
194 92, Upplands-Väsby

Kontaktperson

Mats Björkryd
Telefon: 08-480 024 75
E-post: mats@skaab.se

SKÅAB AB har inkommit med information till allmänheten som tillhandahålls av kommunen. Informationen i sin helhet finns att tillgå på följande länk: Information till allmänheten gällande risker vid Tensta-Forsa/Björklinge bergtäkt (PDF, 186 KB) (PDF, 186 KB).

Upplysning

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Adress:

Bussdepå Fyrislund
754 50 Uppsala

Fastighetsbeteckning:

Söderhällby 1:8

Farliga ämnen och risker

Vid Fyrislund bussdepå hanteras extremt brandfarlig kondenserad gas (fordonsgas) i kvantiteter som medför att anläggningen omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå.

Allmän information vid olycka

För att hanteringen av farliga ämnen ska ske på ett säkert sätt så att allvarliga kemikalieolyckor förebyggs och begränsas är samverkan mellan berörda parter grundläggande. Kollektivtrafikförvaltning (UL), Maintpartner och Nobina har därför tagit fram ett gemensamt handlingsprogram som omfattas av gemensamma mål och allmänna handlingsprinciper för att inga allvarliga kemikalieolyckor ska inträffa vid Fyrislunds bussdepå. Om en olycka ändå inträffar ska de förebyggande åtgärder som vidtagits lindra konsekvenserna av olyckan.

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i området riskerar att påverkas så kommer räddningstjänsten att gå ut med ett ”Viktigt Meddelande till Allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du skall gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radio för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT:s textsida 599.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Övrig information

Ytterligare information kan lämnas av Region Uppsala.

Kontaktuppgifter 

Verksamhetsutövare

Region Uppsala

Postadress

Box 602
751 25 Uppsala

Telefon: 018-611 00 00 (växel)

Region Uppsala har inkommit med information till allmänheten som tillhandahålls av kommunen. Informationen i sin helhet finns att tillgå på följande länk: Information till allmänheten gällande risker vid Upplands Lokaltrafik depå Fyrislund (PDF, 144 KB) (PDF, 144 KB).

Upplysning

Verksamheten omfattas av lagen 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Bolandsgatan 11-13 (Kvarteret Brännugnen)
753 82 Uppsala

Fastighetsbeteckning

Boländerna 13:2 och 13:5

Verksamhetens omgivning

Inom en kilometers radie från Vattenfall Värme Uppsalas anläggning finns olika industri- och handelsverksamheter samt kontorsfastigheter, restauranger, daghem och skola. I nordväst finns avgränsande industri, Cytiva Sweden AB, som tillverkar biomedicinska produkter och vars verksamhet också omfattas av Sevesolagstiftningen.

Aktiviteter vid verksamheten

Vattenfall AB Värme Uppsala är en tung industri som förser Uppsala med energi. Verksamheten producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga, fjärrkyla och el samt tillhandahåller en förbränningstjänst och hanterar restprodukter från processerna. Vår huvudanläggning ligger i Boländerna på Bolandsgatan 11–13.

Säkerhetsfrågor prioriterar vi högst av allt. Vår verksamhet styrs av rutiner och instruktioner. Fortlöpande utbildning och kompetens hos vår personal utgör en grund för det systematiska säkerhetsarbetet. Inom verksamheten har vi också hjälp av en rad kontroll-, övervaknings- och säkerhetssystem, som exempelvis olje- och gasvarnare, brandlarm, sprinklersystem och mycket mera.

Farliga ämnen och risker

Eldningsolja 1 (5 000 m3) och Eldningsolja 3 (10 000 m3) är en brandfarlig vätska och som vid upphettning kan bilda ånga. Vid förbränning kan det bildas bland annat en komplex blandning av luftburna fasta och vätskeformiga partiklar och gaser (rök). Röken kan också innehålla oidentifierade organiska och oorganiska föreningar. Kolmonoxid kan utvecklas vid ofullständig förbränning. Kemikalien flyter och kan antändas även på vattenyta. Brandfarliga ångor kan förekomma även vid temperaturer under flampunkten. Kemikalien är giftig för vattenlevande organismer och har långtidseffekt.

Ammoniak (120 ton) är en starkt frätande vätska och kan orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon vid direktkontakt samt kan orsaka irritation i luftvägarna. Ämnet är skadligt för vattenlevande organismer.

Saltsyra (50 ton) är en starkt frätande vätska, eller gas, som kan orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon vid direktkontakt samt kan orsaka irritation i luftvägarna. Vid brand kan klorväte frigöras. Ämnet är inte klassificerat som miljöfarligt men vid större utsläpp kan vätskan vara skadlig för vattenlevande organismer genom förändringar i pH-värdet.

Acetylen (1 ton) är i sig en färglös och luktfri gas, som dock ofta i handelskvaliteter kan ha en svag vitlöksdoft. När gasen blandas med syre, bildas vid de rätta proportionerna en explosiv gasblandning. Höga koncentrationer kan orsaka kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/medvetslöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning.

Gasol (8 ton) är en mycket brandfarlig och explosiv gas som vid större läckage kan antändas och orsaka en brand eller explosion. Gasen, som är färglös och avger en stark lukt, är tyngre än luft och bereder därför ut sig längs marken. Gasol ger inga allvarliga skador på miljön.

Vätgas (0,1 ton) är en extremt brandfarlig gas. Den är färg- och luktlös och kan brinna med en färglös, osynlig flamma. Gasen är mycket lättare än luft och kommer vid ett utsläpp utomhus att omedelbart försvinna uppåt och blandas med luft. Vid ett utsläpp inomhus kan explosiv blandning bildas.

Allmän information vid olycka

Om en olycka trots alla förebyggande åtgärder ändå skulle inträffa, känns det tryggt att veta att företaget, kommunen och Uppsala brandförsvar har ett omfattande samarbete och stort eget kunnande. Inom Värme Uppsala finns det rutiner och instruktioner hur akuta händelser eller haverier ska hanteras.

Om det skulle uppstå en brand eller något utsläpp som behöver en snabb insats finns det en organisation som tar hand om händelsen. Vattenfall Värme Uppsala har återkommande haveriövningar och övar både internt och tillsammans med räddningstjänsten så att all personal som har en uppgift snabbt kan agera om olyckan är framme. Exempel på en sådan situation kan vara en brand med kraftig rökutveckling eller ett ammoniakutsläpp.

Varningssignal VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten. Om räddningstjänsten bedömer att en olycka kan innebära en risk för allmänheten startar de VMA-larmet. Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Övrig information

Ytterligare information kan lämnas av produktionsledningen inom Vattenfall AB Värme Uppsala.

Kontaktuppgifter

Vattenfall AB Värme Uppsala
Bolandsgatan 13
753 82 Uppsala
Växel: 018-26 90 00

Vattenfall AB Värme Uppsala har inkommit med information till allmänheten som tillhandahålls av kommunen. Informationen i sin helhet finns att tillgå på följande länk: Viktig säkerhetsinformation från Vattenfall AB Värme Uppsala Boländerna (PDF, 210 KB) (PDF, 210 KB).

Upplysning

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Adress:

Husbyborgsvägen 9
752 28 Uppsala

Fastighetsbeteckning:

Husbyborg 1:91

Verksamhetens omgivning

Inom en radie på 500 m från Vattenfall Värme Uppsalas anläggning finns olika industri- och handelsverksamheter samt kontorsfastigheter, restauranger samt ett kolonistugeområde. Det finns även privata bostäder i anläggningens närhet.

Aktiviteter vid verksamheten

Vattenfall AB Värme Uppsala är en tung industri som förser Uppsala med energi. Verksamheten producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga, fjärrkyla och el samt tillhandahåller en förbränningstjänst och hanterar restprodukter från processerna. Vår produktionsanläggning i Husbyborg ligger på Husbyborgsvägen 9. Husbyborgsverket är en obemannad reserv- och topplastanläggning som ronderas dagligen, även om anläggningen inte är i drift.

Säkerhetsfrågor prioriterar vi högst av allt. Vår verksamhet styrs av rutiner och instruktioner. Fortlöpande utbildning och kompetens hos vår personal utgör en grund för det systematiska säkerhetsarbetet. Inom verksamheten har vi också hjälp av en rad kontroll-, övervaknings- och säkerhetssystem, som exempelvis olje- och gasvarnare, brandlarm, sprinklersystem och mycket mera.

Farliga ämnen och risker

Eldningsolja (3 600 m3) är en brandfarlig vätska och som vid upphettning kan bilda ånga. Vid förbränning kan det bildas bl.a. en komplex blandning av luftburna fasta och vätskeformiga partiklar och gaser (rök). Röken kan också innehålla oidentifierade organiska och oorganiska föreningar. Kolmonoxid kan utvecklas vid ofullständig förbränning. Kemikalien flyter och kan antändas även på vattenyta. Brandfarliga ångor kan förekomma även vid temperaturer under flampunkten. Kemikalien är giftig för vattenlevande organismer och har långtidseffekt.

Allmän information vid olycka

Om en olycka trots alla förebyggande åtgärder ändå skulle inträffa, känns det tryggt att veta att företaget, kommunen och Uppsala brandförsvar har ett omfattande samarbete och stort eget kunnande. Inom Värme Uppsala finns det rutiner och instruktioner hur akuta händelser eller haverier ska hanteras.

Om det skulle uppstå en brand eller något utsläpp som behöver en snabb insats finns det en organisation som tar hand om händelsen. Vattenfall Värme Uppsala har återkommande haveriövningar och övar både internt och tillsammans med räddningstjänsten så att all personal som har en uppgift snabbt kan agera om olyckan är framme. Exempel på en sådan situation kan vara en brand med kraftig rökutveckling eller ett ammoniakutsläpp.

Varningssignal VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten

Om räddningstjänsten bedömer att en olycka kan innebära en risk för allmänheten startar de VMA-larmet. Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT:s textsida 599.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Övrig information

Ytterligare information kan lämnas av produktionsledningen inom Vattenfall

Kontaktuppgifter

Vattenfall AB Värme Uppsala
Bolandsgatan 13
753 82 Uppsala
Växel: 018-26 90 00

Vattenfall AB Värme Uppsala har inkommit med information till allmänheten som tillhandahålls av kommunen. Informationen i sin helhet finns att tillgå på följande länk: Viktig säkerhetsinformation från Vattenfall AB Värme Uppsala Husbyborg (PDF, 208 KB) (PDF, 208 KB).

Upplysning

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Adress:

Läby-Österby 536
755 92 Uppsala

Fastighetsbeteckning:

Läby-Österby 4:25

Aktiviteter vid verksamheten

Dalby Maskin AB bedriver deponi, återvinning och bergtäkt på 55:ans återvinningsanläggning, Uppsala kommun, sedan 2003. Bolaget är familjeägt och har varit verksamma i branschen sedan 1989.

Farliga ämnen och risker

Max 40 ton sprängämne hanteras inom täktverksamheten. Ingen hantering av farliga ämnen utöver diesel.

Allmän information vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt Meddelande till Allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Övrig information

Ytterligare information kan lämnas av produktionsledning eller av ansvarig driftledare på plats.

Kontaktuppgifter

Dalby Maskin AB
Box 6514
751 38 Uppsala

Kontaktperson: Håkan Sundström
Telefon: 018-460 900
E-post: info@dalbymaskin.se

Webbplats: www.dalbymaskin.se

Dalby Maskin AB har inkommit med information till allmänheten som tillhandahålls av kommunen. Informationen i sin helhet finns att tillgå på följande länk: Information till allmänheten gällande risker vid 55:ans bergtäkt. (PDF, 69 KB) (PDF, 69 KB)

Sevesolagstiftning

Anläggningar som hanterar stora mängder farliga ämnen och där människor kan skadas allvarligt vid en olycka är kommunen är skyldiga enligt lag att lämna information till allmänheten om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska agera vid en olycka.

Sevesodirektivet

För att skydda människor och miljö från att utsättas för allvarliga kemikalieolyckor finns ett särskilt EU-direktiv, det så kallade Sevesodirektivet. Direktivet har införts i svensk lagstiftning genom Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen tillämpas på verksamheter där farliga ämnen förekommer eller kan förekomma i vissa mängder.

Det finns en lägre och en högre kravnivå för de verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen, där kravnivån avgörs av hur mycket kemikalier verksamheterna hanterar. På den högre kravnivån medför reglerna fler skyldigheter för den som berörs än på den lägre.

Verksamheter som omfattas av den lägre kravnivån ska:

 • Lämna en anmälan till Länsstyrelsen
 • Ha ett utarbetat handlingsprogram som beskriver hur verksamheten förebygger allvarliga kemikalieolyckor.
 • Informera allmänheten om verksamhetens risker, informationen ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats

Verksamheter som omfattas av den högre kravnivån ska:

 • Tillståndsprövas och beviljas tillstånd enligt miljöbalken
 • Upprätta en säkerhetsrapport som bland annat ska innehålla ett handlingsprogram, en beskrivning av befintligt säkerhetsledningssystem, en beskrivning av verksamhetens risker samt vilka farliga ämnen som hanteras. Säkerhetsrapporten ska förnyas vart tredje år eller vid större förändringar
 • Ta fram en intern plan för räddningsinsatser samt ett underlag till kommunens insatsplan
 • Informera allmänheten om verksamhetens risker, informationen ska lämnas ut till den allmänhet det berör och finnas tillgänglig på kommunens webbplats

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet avseende att tillse att de bestämmelser som utfärdats utefter Sevesolagstiftningen efterlevs. Mer information om Länsstyrelsens arbete med Sevesoverksamheter hittar du här.

Viktigt Meddelande till Allmänheten

Räddningstjänsten ansvarar för att hantera olyckor vid anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen. När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av larmet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Signalen består av en 7 sekunder lång ton, följt av 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter. När du hör denna signal ska du:

 • Gå inomhus
 • Stänga dörrar, fönster och ventilation
 • Lyssna på radio eller tv, i första hand Sveriges radio P4 och SVT.

Viktigt meddelande-signalen följs av ”faran över”, detta består av en 30–40 sekunder lång sammanhängande signal. Dessa signaler provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Plan för räddningsinsats

För varje Sevesoverksamhet på den högre kravnivån ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsats. Kommunens plan för räddningsinsats samordnas med verksamhetens interna plan för räddningsinsats och upprättas efter samråd med verksamheten. Både verksamhetens interna plan för räddningsinsats och kommunens plan för räddningsinsats ska förnyas och övas vart tredje år, eller tidigare om det finns anledning att uppdatera planerna. Vid uppdateringar av den kommunala planen för räddningsinsats har även allmänheten möjlighet att lämna synpunkter.

 Sevesolagstiftningen på msb.se